Certyfikat AkredytacyjnyCertyfikat Akredytacyjny

Akredytacja jest to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddającej się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywany przez bezstronny i niezależny w decyzjach profesjonalny ośrodek akredytacyjny. W całej Polsce liczba placówek posiadających aktualny certyfikat akredytacji na dzień dzisiejszy (16 czerwca 2015 roku) to 199 szpitali - jak informuje na swojej stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Program akredytacji prowadzony jest w oparciu o powszechnie znane i opublikowane zasady. Wszystkie szpitale biorące udział w procesie akredytacji objęte są jednolitymi zasadami oceny i podejmowania decyzji. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Najważniejszym etapem dla szpitala ubiegającego się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali. Standardy dotyczą istotnych elementów udzielania świadczeń, stawiają wysokie wymagania dla placówek podejmujących wysiłek wprowadzania zmian. Cennym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są przyjęte standardy akredytacyjne oraz określenie w ten sposób własnych, słabych stron. Pozwala to, na poszukiwanie sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów. Pomyślna decyzja o przyznaniu akredytacji wiąże się z dużym nakładem pracy poniesionym w celu wdrożenia standardów w szpitalu i przygotowania do wizyty akredytacyjnej. Wymagania standardów akredytacyjnych obejmują funkcjonowanie szpitala jako całości w tym część medyczną, administracyjną i techniczną.

Przyznanie statusu szpitala akredytacyjnego poprzedzane jest przygotowaniem szpitala do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Procedura akredytacyjna składa się z trzech etapów:
1. Przygotowanie do przeglądu (okres przed wizytacją):
a) zapoznanie ze standardami akredytacyjnymi,
b) przekonanie personelu do wspólnego działania i poinformowanie o konieczności dokonania określonych zmian dla poprawy funkcjonowania placówki,
c) ocena wstępna wprowadzonych zmian i uzyskanych rezultatów.
Raport przedakredytacyjny pomoże zidentyfikować, które standardy nie są w pełni spełnione i nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie.
2. Przegląd akredytacyjny (wizytacja):
a) Na minimum 2 tygodnie przed planowaną datą wizytacji szpital otrzymuje harmonogram przeglądu. Elementami wizytacji są:
- spotkanie z Zarządem/Dyrekcją szpitala,
- przegląd dokumentacji szpitala,
- wizytowanie oddziałów szpitalnych i innych obszarów opieki (sterylizatorni, apteki, kuchni, archiwum, działu kadr, działu technicznego itp.),
- przegląd dokumentacji medycznej,
- spotkanie z zespołami zadaniowymi: jakości, zakażeń, terapeutycznym, jakości dokumentacji medycznej itp.,
- spotkanie z personelem szpitala.
b) W trakcie wizyty placówka oceniana jest na podstawie systemu punktowania. Standardy oceniane są w skali punktowej, ich liczba decyduje o decyzji Rady Akredytacyjnej.
c) Z przeprowadzonego  przeglądu sporządzany jest raport z proponowaną oceną akredytacyjną.
3. Decyzja akredytacyjna.

Jeśli szpital akceptuje wyniki raportu, Ośrodek Akredytacyjny przedstawia dokumentację z przeglądu Radzie Akredytacyjnej, która podejmuje uchwałę o rekomendowaniu bądź nie rekomendowaniu Ministrowi Zdrowia udzielenia akredytacji dla szpitala. 75% możliwej do uzyskania liczby punktów jest wartością niezbędną do otrzymania akredytacji. Minister Zdrowia może przyznać akredytację na okres 3 lat lub odmówić przyznania akredytacji. Jeśli Minister Zdrowia uwzględni rekomendacje Rady Akredytacyjnej, szpital otrzymuje certyfikat potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego. Akredytacja obowiązuje od dnia podpisania certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia.

Certyfikat Akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

ARION Med sp. z o.o.
Data otrzymania Certyfikatu: 27 lutego 2015 roku.
Audyt certyfikacyjny przeprowadzony w dniach 26-28 listopada 2014 roku.

Akredytacja szpitala przynosi placówce, a w szczególności pacjentom tej placówki wiele korzyści:
- podnosi poziom świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów,
- ujednolica zasady sprawowania opieki nad pacjentem,
- zwiększa zadowolenie i satysfakcję pacjentów,
- wspiera edukację personelu, podnosi kwalifikacje,
- poprawia przepływ informacji i komunikacji między działami,
- zwiększa konkurencyjność szpitala,
- podnosi prestiż szpitala.

Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacji stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysoką jakością udzielanych świadczeń i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia.